ข่าว

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

(รับสมัครงาน)

ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ัสงกัดศูนย์วิจัยป่าไม้ สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ โดยวิธีสอบเเข่งขัน จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นแล้ว คณะวนศาสตร์ จึงขอประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษร์ จำนวน 1 รายดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์