ข่าว

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และสาธิตการสอน กำหนดวัน เวลา และสถานที่

(รับสมัครงาน)

ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแห่นงอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน เสร็จสิ้นเเล้ว คณะวนศาสตร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเข้ารับการทดสอบทางด้านจิตวิทยา จำนวน 1 รายดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์