ข่าว

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนและสาธิตการสอน กำหนดวัน เวลา และสถานที่

(รับสมัครงาน)

ตามประกาศคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ จำนวน 1นั้น และตามประกาศคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 เรื่องขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ จำนวน 1นั้น บัดนี้ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์