ข่าว

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนและสาธิตการสอน กำหนดวัน เวลา และสถานที่

(รับสมัครงาน)

ตามประกาศคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ จำนวน 1นั้น บัดนี้ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์