ข่าว

โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตวนศาสตร์ที่ขาดเเคลนทุนทรัพย์

(ข่าวประชาสัมพันธ์)

คณะวนศาสตร์ได้รับเงินบริจาคจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รัฐวิสาหกิจ บริษัท องค์กรการกุศล และผู้มีจิตศรัทธา เป็นประจำทุกปี เฉลี่ยปีละประมาณ 2,000,000 บาท ซึ่งคณะวนศาสตร์จะจัดสรรเป็นทุนการศึกษาทุนละประมาณ 10,000 - 30,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะวนศาสตร์ที่ขาดแคลน หรือมีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน นิสิตวนศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นนิสิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ครอบครัวมีฐานะยากจน และมีภาระทางครอบครัวหลายด้าน แต่เป็นคนมีความประพฤติดี รักการศึกษาเล่าเรียน จึงเห็นสมควรสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตเหล่านี้ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่สมควรได้รับทุนการศึกษา ตามคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด และจัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตวนศาสตร์ โดยเชิญผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำการมอบทุนให้กับนิสิตเป็นประจำทุกปี สำหรับปีการศึกษา 2563 นี้ ได้กำหนดจัดวันมอบทุนการศึกษาขึ้นในวันที่ 26 ตุลาตม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณกัญญาภา สถาพร 089-181-0564 รศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว 089-446-6136 หรือ อภิญญา พุ่มพวง 089-2037049

รายละเอียด https://donate.forest.ku.ac.th/index.php

ไมมีภาพประกอบ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด