ข่าว

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ

(รับสมัครงาน)

ตามประกาศคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์นั้น เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก คณะวนศาสตร์ จึงให้ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์