ข่าว

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ทุนการศึกษานิสิตคณะวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

(ข่าวประชาสัมพันธ์)

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ทุนการศึกษานิสิตคณะวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

มูลค่าและคุณสมบัติของผู้รับทุนเป็นไปตามความประสงค์ของผู้บริจาคทุน (โดยจะนำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษา 10,000 – 30,000 บาทต่อทุน)

พิธีมอบทุนในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563

ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี

รับบริจาคระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563 ทาง E-Donation ตาม QR Code

http://www.donate.forest.ku.ac.th/

ไมมีภาพประกอบ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด