ข่าว

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

(รับสมัครงาน)

ตามประกาศคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ โดยวิธีสอบเเข่งขันจำนวน 1อัตรานั้น เนื่องจากมีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวนน้อยราย คณะวนศาสตร์ จึงให้ขยายเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์