ข่าว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานทดแทนจากไม้โตเร็ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จัดซื้อจัดจ้าง)

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์