ข่าว

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

(รับสมัครงาน)

ด้วยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  สังกัดสำนักงานเลขานุการ  คณะวนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์