ข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์

  • โน๊ตบุ๊ค (Notebook) เพื่อน้อง

    ในการเรียนการสอนปัจจุบัน โน๊ตบุ๊ค (Notebook) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในองค์ความรู้ทางด้านป่าไม้ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลให้นิสิตจำเป็นต้องเรียนออนไลน์ ไม่สามารถใช้เครื่องโน๊ตบุ๊ค (Notebook)ในห้องปฏิบัติการได้ โดยทางคณะวนศาสตร์ได้ทำการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 เพื่อใช้เรียนรายวิชา 01349311 พื้นฐานภูมิสารสน ... อ่านเพิ่มเติม

  • NEWSLETTER

    ... อ่านเพิ่มเติม

  • โครงการคนละไม้คนละมือ

    ... อ่านเพิ่มเติม