จากผู้บริหาร

จากผู้บริหาร

วันนี้ คณะผู้บริหารชุดใหม่ได้เข้ารับหน้าที่ในการบริหารงานที่คณะวนศาสตร์เป็นวันแรก ในการบริหารจากนี้ไปอีกเป็นระยะเวลา 4 ปี คณะผู้บริหารของคณะวนศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในการร่วมกันพัฒนาคณะวนศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงการศึกษาวิชาการป่าไม้ทั้งในระดับประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะผู้บริหารจะมุ่งสร้างความร่วมมือในการทำงานกับทุกภาคส่วน ทุกองคาพยพ ทั้งภายในคณะวนศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะยึดหลักการทำงานเชิงรุกและการทำงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย และยินดีน้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของคณะ

คณะผู้บริหาร ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันสรรค์สร้างคณะวนศาสตร์ให้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเสมอมา และขอเรียนเชิญมาร่วมกันนำพาคณะวนศาสตร์ให้มีความก้าวหน้าต่อไป…….เชื่อมั่นในพลัง ของชาววนศาสตร์ทุกท่านครับ 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 
คณบดีคณะวนศาสตร์ 
1 เมษายน 2557