รูปภาพกิจกรรม

งาน "สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี" ประจำปี 2559

งาน "สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี" ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559  ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures