รูปภาพกิจกรรม

โครงการ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่และผู้บริหารพบบุคลากรคณะฯ ประจำปี 2559

โครงการ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่และผู้บริหารพบบุคลากรคณะฯ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Activity Pictures