รูปภาพกิจกรรม

งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี และประชุมชี้แจงผู้ปกครองของนิสิตใหม่ คณะวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี และประชุมชี้แจงผู้ปกครองนิสิตใหม่ คณะวนศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 - 09.00 น.

ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures