รูปภาพกิจกรรม

โครงการ อบรม Eco Faculty

โครงการ อบรม Eco Faculty

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures