รูปภาพกิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 79 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 79 ปี 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 - 12.00 น.

ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures