รูปภาพกิจกรรม

งานสรงนํ้าพระ รดนํ้าขอพรอาจารย์และบุคลากรอาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ คณะวนศาสตร์ ประจำปี 2558

งานสรงนํ้าพระ รดนํ้าขอพรอาจารย์และบุคลากรอาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ คณะวนศาสตร์ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 13.30 - 15.10 น.

ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures