รูปภาพกิจกรรม

การสัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ ประจำปี 2557

การสัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ ประจำปี 2557

ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ภูไพรเลค แอนด์ รีสอร์ท อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures