รูปภาพกิจกรรม

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง มดในประเทศไทย ครั้งที่ 5

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง มดในประเทศไทย ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด "การศึกษามดเพื่อประชาคมอาเซียน"

ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี และห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures