รูปภาพกิจกรรม

วนศาสตร์วิ่งประเพณี สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ระยะทาง 12 กิโลเมตร

วนศาสตร์วิ่งประเพณี สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ระยะทาง 12 กิโลเมตร

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ณ สวนสาธารณะและสวนพฤกษาชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์

ตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา และสโมสรนิสิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures