รูปภาพกิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษานิสิตคณะวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (ภาพชุดที่ 1)

พิธีมอบทุนการศึกษานิสิตคณะวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี 

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures