รูปภาพกิจกรรม

การอภิปราย เรื่อง การระดมความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. การค้างาช้าง และร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

การอภิปราย เรื่อง การระดมความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. การค้างาช้าง และร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures