รูปภาพกิจกรรม

พิธีเปิดงาน Southeast Asia & Lower Mekong Initiative International Training Workshop

พิธีเปิดงาน Southeast Asia & Lower Mekong Initiative International Training Workshop

“Tiger Habitat and Protected Land Management”

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557  ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures