รูปภาพกิจกรรม

งานเกษียณอายุราชการ คณะวนศาสตร์ ประจำปี 2557 (ภาพบรรยากาศ ชุดที่ 1)

งานเกษียณอายุราชการ คณะวนศาสตร์ ประจำปี 2557 (ภาพบรรยากาศ ชุดที่ 1)

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557  ณ ห้อง 104  ชั้น 1  ตึกวนศาสตร์ 60 ปี  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures