รูปภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ เรื่อง บริการของระบบนิเวศและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ เรื่อง บริการของระบบนิเวศและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures