รูปภาพกิจกรรม

ผู้บริหารพบนิสิตวนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ผู้บริหารพบนิสิตวนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสง่าสรรพศรี ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures