รูปภาพกิจกรรม

การเสวนา เรื่อง ยางพารา โอกาสในอดีต...แต่วิกฤตในปัจจุบัน

การเสวนา เรื่อง ยางพารา โอกาสในอดีต...แต่วิกฤตในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures