รูปภาพกิจกรรม

การสัมมนา เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ: สถานภาพและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

การสัมมนา เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ: สถานภาพและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures