รูปภาพกิจกรรม

การอบรมหลักสูตร การทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จขององค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะวนศาสตร์

การอบรมหลักสูตร การทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จขององค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

คณะวนศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2557 ณ ร็อค การ์เด้น บีช รีสอร์ท จังหวัดระยอง


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures