รูปภาพกิจกรรม

โครงการ เต้นแอโรบิค คณะวนศาสตร์

โครงการ เต้นแอโรบิค คณะวนศาสตร์

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2557 ทุกวันจันทร์และพุธ เวลา 17.00 - 18.00 น.

ณ บริเวณ ชั้น 1 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures