รูปภาพกิจกรรม

การเสวนา เรื่อง อนาคตไทยกับวัตถุดิบผลิตเชื้อเพลิง Wood Pellet

การเสวนา เรื่อง อนาคตไทยกับวัตถุดิบผลิตเชื้อเพลิง Wood Pellet

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 และโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures