รูปภาพกิจกรรม

การฝึกอบรม เรื่อง Bamboo Resource Management and Utilization

การฝึกอบรม เรื่อง Bamboo Resource Management and Utilization

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures