รูปภาพกิจกรรม

การเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง การปฏิรูปการป่าไม้ไทย

การเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง การปฏิรูปการป่าไม้ไทย

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures