รูปภาพกิจกรรม

การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันทีี 7 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณ ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures