รูปภาพกิจกรรม

การสัมมนาอาจารย์ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณะวนศาสตร์

การสัมมนาอาจารย์ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณะวนศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures