รูปภาพกิจกรรม

การเสวนา เรื่อง แนวทางการบริหารงานป่าไม้ยุคใหม่

การเสวนา เรื่อง แนวทางการบริหารงานป่าไม้ยุคใหม่

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures