รูปภาพกิจกรรม

ผู้บริหารพบบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ผู้บริหารพบบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสง่าสรรพศรี ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures