รูปภาพกิจกรรม

การแถลงข่าวกองทุนเพื่อปกป้องผืนป่าสาละวิน

การแถลงข่าวกองทุนเพื่อปกป้องผืนป่าสาละวิน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures