รูปภาพกิจกรรม

งานสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรอาจารย์และบุคลากรอาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ คณะวนศาสตร์ ประจำปี 2557

งานสรงนํ้าพระ รดนํ้าขอพรอาจารย์และบุคลากรอาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ คณะวนศาสตร์ ประจำปี 2557 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures