รูปภาพกิจกรรม

พิธีพราหมณ์เพื่อความเป็นสิริมงคล (อาคารวนศาสตร์ 72 ปี)

พิธีพรหมณ์เพื่อความเป็นสิริมงคล (อาคารวนศาสตร์ 72 ปี) 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 06.00 - 07.30 น.

ณ บริเวณหน้าอาคารวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย: งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Activity Pictures