• ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ห้องประชุม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 90 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จัดซื้อจัดจ้าง)
  • ประกวดราคาซื้อโต๊ะประชุม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 30 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จัดซื้อจัดจ้าง)
  • ประกวดราคาซื้อระบบภาพห้องประชุมอเนกประสงค์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จัดซื้อจัดจ้าง)
  • ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องเสียงห้องประชุมอเนกประสงค์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จัดซื้อจัดจ้าง)