พิธีเปิด

PDF Print E-mail

วันที่ 6 มีนาคม 2556 เวลา: 08.00-12.00 น.
ห้องประชุม สง่า สรรพศรี  ชั้น 3  ตึกวนศาสตร์ 60 ปี
พิธีเปิดการประชุมวิชาการวนศาสตร์ และการบรรยายพิเศษ 
“8 ทศวรรษวิชาการวนศาสตร์กับการรับใช้สังคม...ผลงานที่ผ่านมาและความคาดหวังของสังคมในทศวรรษหน้า”

เวลา

กิจกรรม

08.00-09.00

ลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ   ลงทะเบียน หน้าตึกวนศาสตร์ 60 ปี
ผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์  ณ หน้าห้องประชุมสง่า สรรพศรี ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี

09.00-09.25

พิธีเปิดการประชุม
โดย ศ.ดร.นิวัติ  เรืองพานิช              อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
กล่าวรายงาน 
โดย ผศ.ดร.วันชัย  อรุณประภารัตน์    คณบดีคณะวนศาสตร์
กล่าวเปิดการประชุม
โดย ศ.ดร.นิวัติ  เรืองพานิช              อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

09.25-09.30

พิธีมอบรางวัลโครงงานนิสิตวนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2556 
โดย ศ.ดร.นิวัติ  เรืองพานิช  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

09.30-10.30

การบรรยายพิเศษ:   เรื่อง
8 ทศวรรษวิชาการวนศาสตร์กับการรับใช้สังคม... ผลงานที่ผ่านมาและความคาดหวังของสังคมในทศวรรษหน้า”
โดย  ศ.ดร.สนิท  อักษรแก้ว 

10.30 – 10.45

มอบของที่ระลึก โดย คณบดีคณะวนศาสตร์  และถ่ายภาพร่วมกัน    

10.45-12.00

พิธีเปิดการแสดงผลงานภาคโปสเตอร์และนิทรรศการ
กล่าวรายงาน 
โดย ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการวนศาสตร์และประสานงาน
ประธานพิธีเปิด
โดย ศ.ดร.นิวัติ  เรืองพานิช               อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พร้อมนำชมผลงานภาคโปสเตอร์และภาคนิทรรศการ
โดย ผศ.ดร.วันชัย  อรุณประภารัตน์     คณบดีคณะวนศาสตร์   
      ภาคโปสเตอร์                             หน้าห้องสง่า สรรพศรี ตึกวนศาสตร์ 60 ปี 
      การแสดงผลงานภาคนิทรรศการ      บริเวณห้องโถงชั้นล่าง ตึกวนศาสตร์ 60 ปี และหน้าตึกวนศาสตร์ 60 ปี

10.45-11.00

รับประทานอาหารว่าง ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี
(ระหว่างการนำชมภาคโปสเตอร์และผลงานภาคนิทรรศการ )

12.00-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 
joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review